คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External  Integrity and Transparency Assessment: EIT)
แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
4. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]

16 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรม

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน ...
อ่านต่อ...
13 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรม

ประชุม อ.ก.ศ.จ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน ...
อ่านต่อ...
1 4 5 6 7 8 42

กระดานถาม-ตอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


69215total visits,1visits today