เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน”


พันธกิจ

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
 2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ
 4. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เป้าประสงค์

 1. ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 2. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำความรู้และความสามารถนำไปประกอบอาชีพ
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
 5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
 6. หน่วยงานทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. หน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

1523total visits,1visits today