นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2566 ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
3 แผนยุทธศาศตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2566 – 2570 ดาวน์โหลด
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สป. 2563-2565 ดาวน์โหลด
5 แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 ดาวน์โหลด
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2565 ดาวน์โหลด
7 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (กระทรวงศึกษาธิการ) ดาวน์โหลด

 

289total visits,1visits today