คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

1. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ
2. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
4. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
5. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
6. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
7. คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8. คู่มือการปฎิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
9. มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
10. คู่มือขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
11. คู่มือขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
12. คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
13. คู่มือขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต
14. คู่มือวิธีพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์ม

579total visits,1visits today