ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ กระบวนงาน กลุ่ม/หน่วย สถิติการให้บริการ (คน)
ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 รวมทั้งสิ้น
1 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานคุรุสภา
1.1 ประเภทครู งานคุรุสภา 3 2 8 8 18 90 183 192 23 527
1.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา งานคุรุสภา 8 3 6 1 5 8 5 2 6 44
1.3 ประเภทผู้บริหารการศึกษา งานคุรุสภา 1 2 6 5 1 0 0 1 0 16
1.4 ประเภทศึกษานิเทศก์ งานคุรุสภา 0 0 1 0 0 1 2 0 2 6
2 การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานคุรุสภา
2.1 ประเภทครู งานคุรุสภา 61 53 34 75 59 87 76 88 45 578
2.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา งานคุรุสภา 8 8 3 5 8 5 4 6 7 54
2.3 ประเภทผู้บริหารการศึกษา งานคุรุสภา 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4
2.4 ประเภทศึกษานิเทศก์ งานคุรุสภา 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
3 การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน งานคุรุสภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 การขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 11 8 8 0 12 5 5 6 59
6 การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6 15 10 1 0 17 0 0 0 49
7 การออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 1 2 0 0 1 4 0 8
8 การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 6 2 6 6 5 11 5 7 52
รวมทั้งสิ้น 96 101 81 111 97 227 288 303 96 0 0 0 1400

ดาวน์โหลดไฟล์

211total visits,1visits today