การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ดาวน์โหลด
2 บันทึกขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน ดาวน์โหลด
3 โครงการ ITA 2566 ดาวน์โหลด
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2566 ดาวน์โหลด
5 บันทึกข้อความรายงานการประชุมชี้แจง ITA ดาวน์โหลด
6 รายงานการประชุมชี้แจง ITA ดาวน์โหลด
7 บัญชีลงเวลาผู้เข้าประชุมฯ ดาวน์โหลด
8 จดหมายข่าว การประชุม ITA ดาวน์โหลด
9 ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.หนองบัวลำภู ปี 2566 ดาวน์โหลด
10 No Gift Policy ปี 2566 ศธจ.หนองบัวลำภู ดาวน์โหลด
11 จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต และ No Gift Policy ปี 2566 ดาวน์โหลด
12 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External  Integrity and Transparency Assessment: EIT)

 

212total visits,1visits today