ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


ดร.กฤต  สุวรรณพรหม
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 06-5161-6599
อีเมล์ :
ดำรงตำแหน่ง  ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเลย

ประสบการณ์ทางการบริหารในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ที่ ตำแหน่ง ระดับ/วิทยฐานะ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สังกัด
1 รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1 มิ.ย.53 – 5 ม.ค. 54 7 เดือน สพฐ.
2 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 6 ม.ค.54 – 18 เม.ย. 60 6 ปี 3 เดือน สพฐ.
3 รอง ศธจ.หนองบัวลำภู 1 มิ.ย.60 – 17 มิ.ย. 63 3 ปี 1 เดือน สป.ศธ.
4 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 18 มิ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 1 ปี 10 เดือน สป.ศธ.
5 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 1 พ.ย. 64 – ธ.ค. 65 1 ปี 1 เดือน สป.ศธ.
6 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 14 ม.ค.66 – 1 ต.ค. 66 8 เดือน สป.ศธ.
7 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ต.ค. 66 – ปัจจุบัน สป.ศธ.

รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายนิกร ศรีสุพัฒน์
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-0751-0999
อีเมล์ :
ดำรงตำแหน่ง ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี

ประสบการณ์ทางการบริหารในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ที่ ตำแหน่ง ระดับ/วิทยฐานะ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สังกัด
1 รอง ศธจ.บึงกาฬ 1 ก.ค. 65 – 6 ธ.ค. 66 1 ปี 5 เดือน สป.ศธ.
2 รอง ศธจ.หนองบัวลำภู 7 ธ.ค.66 – ปัจจุบัน สป.ศธ.

1784total visits,1visits today