กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.ศธ.
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2560
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
7. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
10. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
11. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
13. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
14. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
15. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
16. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
17. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560
18. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค่ารักษาพยาบาล
19. ระเบียบกระทรวงการคลัง การศึกษาบุตร 2560
20. พรฎ.การศึกษาบุตร 2562
21. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคคล

 

1388total visits,1visits today