ข้อมูลนักเรียน 2565

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)


1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)

ที่ อำเภอ จำนวนนักเรียนแยกเพศ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
1 เมืองหนองบัวลำภู 15,978 14,230 30,208
2 ศรีบุญเรือง 10,281 9,972 20,253
3 โนนสัง 5,084 4,968 10,052
4 นากลาง 8,711 7,916 16,627
5 สุวรรณคูหา 5,866 5,763 11,629
6 นาวัง 3,040 2,882 5,922
รวมทั้งหมด 48,960 45,731 94,691

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)

ที่ ระดับชั้น สังกัด (สพฐ.) สังกัด
สพป.
นภ 1
สพป.
นภ 2
สพม.
นภลย
การศึกษาพิเศษ อาชีว
ศึกษา
กศน. อุดม
ศึกษา
เอกชน อปท. พระ
พุทธฯ
รวม
1 เตรียมความพร้อม 209 72 7,834 8,115
2 ก่อนประถมศึกษา 4,628 3,115 1,761 618 10,122
3 ประถมศึกษา 16,856 11,593 369 4,288 1,008 34,114
4 มัธยมศึกษาตอนต้น 3,017 2,254 9,677 3,052 1,158 389 19,547
5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,852 4,231 440 97 12,620
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,308 6,308
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2,026 2,026
8 อนุปริญญาตรี 175 175
9 ปริญญาตรี 71 1,002 1,073
10 ปริญญาโท 591 591
รวม 24,501 16,962 17,529 209 8,405 7,652 1,768 7,719 9,460 486 94,691

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา แยกรายอำเภอ แยกเพศ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)

ที่ ระดับการศึกษา รายอำเภอ รวมทั้งหมด
เมือง ศรีบุญเรือง โนนสัง นากลาง สุวรรณคูหา นาวัง
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
1 เตรียมความพร้อม 1,084 982 935 900 571 576 743 649 579 542 291 263 4,203 3,912 8,115
2 ก่อนประถมศึกษา 1,466 1,462 1,081 993 597 544 948 908 728 730 330 335 5,150 4,972 10,122
3 ประถมศึกษา 4,830 4,481 3,619 3,337 2,079 2,034 3,326 3,125 2,518 2,456 1,209 1,100 17,581 16,533 34,114
4 มัธยมศึกษาตอนต้น 3,343 2,643 2,076 1,979 1,144 977 1,768 1,676 1,385 1,243 694 619 10,410 9,137 19,547
5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,846 1,988 996 1,603 693 837 903 1,225 656 792 516 565 5,610 7,010 12,620
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2,054 1,009 1,165 843         –         – 959 278         –         –         –         – 4,178 2,130 6,308
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 617 564 409 317         –         – 64 55         –         –         –         – 1,090 936 2,026
8 อนุปริญญาตรี 58 117         –         –         –         –         –         –         –         –         –         – 58 117 175
9 ปริญญาตรี 440 633         –         –         –         –         –         –         –         –         –         – 440 633 1,073
10 ปริญญาโท 240 351         –         –         –         –         –         –         –         –         –         – 240 351 591
รวมทั้งหมด 15,978 14,230 10,281 9,972 5,084 4,968 8,711 7,916 5,866 5,763 3,040 2,882 48,960 45,731 94,691

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)

ที่ สถานศึกษา อำเภอ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง     204  116     192  123     366  165  127    95  165  116  1,054     615  1,669
2 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู     386  208     291  169     292  150  226  143  191  143  29    5  22   15  1,437     833  2,270
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เมืองหนองบัวลำภู     126  146     127  125     114  138    95  106    88  111     550     626  1,176
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง นากลาง      17    16      31    26      33    33     6     8    27    14     114      97     211
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง     136  143     142  142     125  154    –    –  117  106     520     545  1,065
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ นากลาง     246    60     319    67     313    76    17    17    14    16     909     236  1,145
7 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ เมืองหนองบัวลำภู     237    46     272    16     209    11    12    32     5    29     735     134     869
รวมทั้งหมด  1,352  735  1,374  668  1,452  727  483  401  607  535  29    5  22   15  5,319  3,086  8,405

4. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)

ที่ ชื่อโรงเรียน รายละเอียด อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉิลมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ภาครัฐ 55 78 56 114 57 99 43 61 20 18 8 22  239  392 631
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ภาครัฐ 29 34 29 83 58 117 175
3 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เอกชน 45 61 58 51 44 58 31 91 107 177 105 134 390 572 962
รวมทั้งหมด 29 34 29 83 100 139 114 165 101 157 74 152 127 195 113 156 687 1,081 1,768

 

383total visits,1visits today