ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2563

            ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้มีอำนาจหน้าที่เป็นศูนย์การประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดำเนินการแก้ไข สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน นั้น

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกดูรายละเอียด

1553total visits,3visits today

You may also like...