คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่   รายการ ดาวน์โหลด
1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขอเงินหนังสือรับรอง
2. คู่มือปฏิบัติงาน-พสน.-ปรับปรุง-พ.ศ.-2566
3. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การแต่งตั้งและออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การดำเนินการเสนอขอเครื่องราชฯ
5. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
6. คู่มือกลุ่มอำนวยการ
7. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
8. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
9. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
10. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11. คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
12. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
14. มาตรฐานการให้บริการ ศธจ.หนองบัวลำภู

 

734total visits,1visits today