การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้สิบเอกมงคล ศรนวล รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และนางลำพัน ศรีจันทะ ผู้อำนวยการกลุ่มฒนาการศึกษาพร้อมด้วยนายนิยมชาติ รสโสดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ พร้อมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป
https://drive.google.com/drive/folders/1CcbjYhcGkhA3LMTD34DRL51GT2MMPt4m?usp=sharing

776total visits,12visits today

You may also like...