การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 2/2566

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสนิท อาษาธง ทำหน้าเป็นประธานในการประชุม ประเด็นพิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

  1. การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  เสนอขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน  ศิลปะ ดนตรี และกีฬาเมืองลุ่มภู 

             (ร่าง) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเมืองลุ่มภู และ (ร่าง) ระเบียบจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเมืองลุ่มภู

https://drive.google.com/drive/folders/1MkcIP4mJ4wgiiaXmYaLvrvFFOBOksUOa?usp=sharing

 

329total visits,1visits today

You may also like...