คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... See MoreSee Less
View on Facebook
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม : New Gen Start – up เพื่อสังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการประกอบอาชีพ มีพื้นที่ที่สนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคม โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ New Generation และกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีธุรกิจอยู่เดิมแล้วให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวิเคราะห์การทำธุรกิจเสริมหารายได้ให้แก่ตนเองและเพื่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย มีความรู้พื้นฐานโดยรอบ สามารถก้าวทันนโยบายของรัฐและการพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ และพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน บนแพลตฟอร์มดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิด ความเชื่อมั่นในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และคุณค่าในตัวเอง สร้างความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และจัดทำช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Platform) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 550 คน ประกอบด้วย ภาคกลาง 250 คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 คนภาคเหนือ 100 คนภาคใต้ 100 คนการประกาศรับสมัคร : สมัครผ่าน Google formภาคกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2567ภาคเหนือ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2567ภาคใต้ 1 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2567 ... See MoreSee Less
View on Facebook
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

1. แบบติดตาม รายงานและประมวลผลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
6. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]

9 เมษายน 2564 / กิจกรรม

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564...
อ่านต่อ...

กระดานถาม-ตอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


5872079total visits,486visits today