มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563

มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงาานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563  โดยมีสิบเอกมงคล ศรนวล รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงานฯ  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 4 โครงการได้แก่

รางวัลที่ 1  รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่
                         (1) นายกฤษฎา จันทร์นวล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
(2) นายอนุสรณ์ ชัยสงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
(3) นายบุญทัน มาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
(4) นายนิยมชาติ รสโสดา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
(5) นายวรวิทย์ รัตนมาลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
                   รางวัลที่ 2 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2563 ได้แก่
                             (1) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายธงชัย แสวงกำไร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเสี้ยว อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
(2) ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นายปรีชา สิงห์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภุ
(3) ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ นายสนิท อาษาธง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
                   รางวัลที่ 3 รางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ได้แก่
                             (1) ชนะเลิศประเภทลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ได้แก่ กองเนตรนารีสำรองโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
(2) ชนะเลิศประเภทลูกเสือสามัญ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
(3) ชนะเลิศประเภทเนตรนารีสามัญ ได้แก่ กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
(4) ชนะเลิศประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
(5) ชนะเลิศประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
                   รางวัลที่ 4 รางวัลโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 ได้แก่  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ดูภาพประกอบ

 

 

341total visits,1visits today

You may also like...