กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางพิกุล นินนานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางขนิษฐา ชายทวีป
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวมาลินี นามมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกซน
  2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาเอกซน
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย ย้าย โอน ยุบ รวมเลิก เพิกถอน ควบคุม เปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษาเอกซนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกซน พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. กำกับ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน การครอบครองที่ดิน และสวัสดิการครู โรงเรียนเอกซน
  5. ประสาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเงินกองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการของสถานศึกษาเอกซน ประเภทสามัญศึกษา
  6. ประสาน ส่งเสริม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกซนในจังหวัดและบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.)ในระดับจังหวัดที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ปส.กช.โรงเรียนเอกชนในระบบ และ ปส.กช.โรงเรียน เอกชนนอกระบบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
  8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1587total visits,1visits today