การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564

ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 472/2561 ลงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และกำกับติดตาม ผลการเรียนและความเป็นอยู่ของผู้รับทุนพระราชทาน
จังหวัดหนองบัวลำภู, คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู  ที่ 8217/2563  ลงวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู และคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ 8519/2563  ลงวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรร นักเรียน โครงการทุนการศึกษา
ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน  5  ทุน ในระหว่างวันที่ 22 – 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน  30  คน

https://drive.google.com/drive/folders/1M022_-kl7AjrUdSNJ-zQCndKyL9_DitN?usp=sharing

322total visits,1visits today

You may also like...