ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ระดับจังหวัด 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมภูฟ้ารีสอร์ท

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึก...