Category: คุรุสภา

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำ...

สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิก...