คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด


สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กศจ.หนองบัวลำภู

ที่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตรา
ว่าง
วันที่รับสมัคร รวม
4 มิ.ย.64 5 มิ.ย.64 6 มิ.ย.64 7 มิ.ย.64 8 มิ.ย.64 9 มิ.ย.64 10 มิ.ย.64
1   01 คณิตศาสตร์ 4 7 8 5 11 10 15 15 71
2   02 ภาษาไทย 6 6 7 11 14 10 16 7 71
3   03 ภาษาอังกฤษ 3 4 15 11 13 17 16 5 81
4   14 วิทยาศาสตร์ 1 1 4 2 4 16 11 8 46
5   15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 8 9 6 19 35 26 16 119
6   20 สังคมศึกษา 4 8 10 8 14 23 26 23 112
7   27 พลศึกษา 3 6 4 7 16 24 32 30 119
8   28 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 1 1 3 3 5 2 3 5 22
9   35 อุตสาหกรรม/อุสาหกรรมศิลป์ 1 2 1 1 5 10 15 12 46
10   46 คอมพิวเตอร์ 3 10 8 5 22 23 32 26 126
11   51 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 3 2 2 1 4 6 13 10 38
12   56 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 6 2 3 2 3 7 4 4 25
13   57 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 10 7 19 6 24 40 31 36 163
14   58 จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 1 0 1 0 0 0 0 1 2
รวม 48 64 94 68 154 223 240 198 1041

หมายเหตุ… ข้อมูลเฉพาะผู้สมัครที่จ่ายเงินแล้วเท่านั้น


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External  Integrity and Transparency Assessment: EIT)
แบบสำรวจความพีงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
2. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]

9 เมษายน 2564 / กิจกรรม

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564...
Read More
1 2 3 40

33752total visits,97visits today