ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2566

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

A Declaration of Intent to Administrate the Office of the Permanent Secretary for Education with Honesty & Integrity
——————————–
ประจำปี 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

(O1)  โครงสร้าง
(O2)  ข้อมูลผู้บริหาร
(O3)  หน้าที่และอำนาจ
(O4)  แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(O5)  ข้อมูลการติดต่อ
(O6)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

(O7)  ข่าวประชาสัมพันธ์
(O8)  ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
(O9)   การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
(O10) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

(O11)  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
(O12)  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(O13)  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

(O14)  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(O15)  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(O16)  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(O17)  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(O18)  E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(O19)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(O20)  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(O21)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(O22)  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(O23)  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(O24)  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(O25)  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(O26)  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O27)  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(O28)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(O29)  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(O30)  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
(O31)  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
(O32)  การสร้างนวัฒนธรรม No Gift Policy
(O33)  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต

(O34)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(O35)  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

(O36)  แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
(O37)  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(O38)  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

(O35)  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(O36)  การขับเคลื่อนจริยธรรม
(O37)  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

(O38)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(O39)  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

203total visits,2visits today