รายงานผลโครงการ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ โครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 รายงานผล
แบบ สงป.
2 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผล
แบบ สงป.
3 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 รายงานผล
แบบ สงป.
4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ (สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ) รายงานผล
แบบ สงป.
5 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2564 รายงานผล
แบบ สงป.
6 Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเมืองลุ่มภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รายงานผล
แบบ สงป.

 

607total visits,1visits today