คุรุสภา

นางสาวศิริบังอร สาคุณ
คุรุสภา
เบอร์โทร : 0895186695
อีเมล์ : siribungorn.ae@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานอำนวยการทั่วไป
1. งานธุรการและงานสารบรรณ
2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
3. งานการประชุม
4. งานบริหารบุคคล
5. งานการประชาสัมพันธ์
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ
1. งานมาตรฐานวิชาชีพ
2. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. งานจัดทำทะเบีนยผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัด
4. งานจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
2. งานวันครู
3. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
4. งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
5. งานสถาบันคุรุพัฒนา
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1646total visits,1visits today