กลุ่มอำนวยการ

นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายอุดร ทองมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวอัญชริกา ศรีดาเดช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวจำปี หะธรรมวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวจุฑามาศ มณีวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางบุษบากร หวานดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวเยาวเรศ นันทนิล
แม่บ้าน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายนภดล พรมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
  2. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งงานธุรการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารงาน การพัฒนาองค์กร และการควบคุมภายใน
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการ
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1672total visits,1visits today