กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดาวศิริ ไชยวาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายอัครภพ เทียมสิงห์
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวอุลิศ สุราช
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายปรัชญา ทะวาปี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวติยาวรรณ มหาวงค์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวชฎาภรณ์ แก้วก่า
นิติกร ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด
 3. พัฒนาเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด รวมถึงพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัดของ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 4. สนับสนุน ประสานงาน วิจัย ให้ความเห็น และบูรพาการความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดระบบ กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในพื้นที่รับผิดขอบ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 6. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านกฎหมาย นิติกรรม และงานคดีอื่นๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550
 9. จัดระบบ กลไก การสร้างองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส ระบบคุณธรรมและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 10. ดำเนินการให้บริการ รับเรื่องราวร้องเรียน ข้อเสนอแนะที’เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวช้องทุกภาคส่วน
 11. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
 12. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิซาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1731total visits,1visits today