กลุ่มนโยบายและแผน

นายวรวิทย์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0956703753
อีเมล์ :
นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : nbpmoe@gmail.com
นายปิยวัช ผลสืบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวมญช์พิชา ลือสะท้าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
  2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
  3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัดรวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาชองจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
  4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผล
  5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณชองส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
  6. พัฒนาระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล
  7. วิเคราะห์ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อสังเกตการบริหารงบประมาณชองส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1603total visits,1visits today