กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายนิยมชาติ  รสโสดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 
อีเมล์ :
นางบัวประกายแก้ว  มาร์ติน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : 
นางกัญจน์กมล  มาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวไอลดา  ศรีดาเดช
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายนันทวุฒิ อ่อนมะโน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดขอบ
  2. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  3. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการชองกระทรวง
  5. ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศ และรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานชองส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
  7. บูรณาการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
  8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวซี้วัดร่วมการนิเทศการศึกษาชองส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
  9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1778total visits,1visits today