ข้อมูลสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดหนองหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin


จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จำนวน 584 แห่ง ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งสิ้น (แห่ง)
สพฐ. สอศ. อว. สป.ศธ. อปท. สช. พศ.
สพป.นภ. เขต 1 สพป.นภ. เขต 2 สพม. เขต 19 การศึกษาพิเศษ รร.รัฐ รร.เอกชน อุดมศึกษารัฐ อุดมศึกษาเอกชน กศน. อำเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.สังกัด อปท. รร.เอกชน รร.พระปริยัติธรรม
1 เมือง 71 4 1 1 2 2 1 1 46 4 8 3 144
2 ศรีบุญเรือง 75 5 1 1 1 48 1 2 134
3 โนนสัง 55 4 1 36 1 1 98
4 นากลาง 42 3 2 1 27 2 4 1 82
5 สุวรรณคูหา 36 3 1 35 3 1 79
6 นาวัง 24 2 1 18 1 1 47
รวมทั้งสิ้น (แห่ง) 201 102 21 1 2 5 2 1 6 210 8 19 6 584
รวมแยกสังกัด 325 7 3 6 218 19 6 584

1. สถานศึกษา

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 584 แห่ง ดังนี้

1.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 325 แห่ง

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง มีสถานศึกษา
ในสังกัด 201 แห่ง เป็น โรงเรียนขยายโอกาส 50 แห่ง

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา
1 เมืองหนองบัวลำภู 71
2 ศรีบุญเรือง 75
3 โนนสัง 55
รวมทั้งหมด 201

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง มีสถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ง เป็น โรงเรียนขยายโอกาส 33 แห่ง

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา
1 นากลาง 42
2 สุวรรณคูหา 36
3 นาวัง 24
รวมทั้งหมด 102

3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 21 โรงเรียน (ในพื้นที่จังหวัดเลย 31 โรง) รวม 52 โรง

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา
1 เมืองหนองบัวลำภู 4
2 ศรีบุญเรือง 5
3 โนนสัง 4
4 นากลาง 3
5 สุวรรณคูหา 3
6 นาวัง 2
รวมทั้งหมด 21

4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง

1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง
2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเอกชน จำนวน 5 แห่ง

ที่ สถานศึกษา อำเภอ ประเภท
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ภาครัฐ
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ภาครัฐ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต ศรีบุญเรือง ภาคเอกชน
4 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ เมืองหนองบัวลำภู ภาคเอกชน
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ภาคเอกชน
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง นากลาง ภาคเอกชน
7 วิทยาลัยสงวนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ นากลาง ภาคเอกชน

1.3 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ที่ สถานศึกษา อำเภอ
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
5 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เมืองหนองบัวลำภู

1.4 สถานศึกษาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

ที่ สถานศึกษา อำเภอ
1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสัง โนนสัง
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนากลาง นากลาง
5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา
6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาวัง นาวัง

1.5 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 219 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง

ที่ สถานศึกษา อำเภอ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ บ้านวังหมื่น เมืองหนองบัวลำภู
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา เมืองหนองบัวลำภู

2) โรงเรียนเทศบาล จำนวน 6 แห่ง

ที่ สถานศึกษา อำเภอ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
2 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวนา เมืองหนองบัวลำภู
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลนากลาง 1 นากลาง
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลกุดดินจี่ นากลาง
5 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง
6 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาเหล่า นาวัง

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 210 แห่ง

ที่ อำเภอ จำนวน (แห่ง)
1 เมืองหนองบัวลำภู 46
2 ศรีบุญเรือง 48
3 โนนสัง 36
4 นากลาง 27
5 สุวรรณคูหา 35
6 นาวัง 18

1.6 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 19 แห่ง ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวน (แห่ง)
1 เมืองหนองบัวลำภู 8
2 ศรีบุญเรือง 2
3 โนนสัง 1
4 นากลาง 4
5 สุวรรณคูหา 3
6 นาวัง 1

1.7 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 6 แห่ง

ที่ สถานศึกษา อำเภอ
1 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส เมืองหนองบัวลำภู
2 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา เมืองหนองบัวลำภู
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด เมืองหนองบัวลำภู
4 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา สุวรรณคูหา
5 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา นากลาง
6 โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา โนนสัง

 

2402total visits,2visits today