ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)


1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

ที่ อำเภอ จำนวนนักเรียนแยกเพศ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
1 เมืองหนองบัวลำภู 16,044 14,271 30,315
2 ศรีบุญเรือง 10,398 9,905 20,303
3 โนนสัง 5,225 4,964 10,189
4 นากลาง 8,775 8,009 16,784
5 สุวรรณคูหา 5,877 5,783 11,660
6 นาวัง 3,018 2,893 5,911
รวมทั้งหมด 49,337 45,825 95,162

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

ที่ ระดับชั้น สพฐ. สังกัด
สพป.
นภ
1
สพป.
นภ
2
สพม.
ลยนภ
การศึกษาพิเศษ อาชีว
ศึกษา
กศน. อุดม
ศึกษา
เอก
ชน
อปท. พระ
พุทธฯ
รวม
1 เตรียมความพร้อม 233 8,210 8,443
2 ก่อนประถมศึกษา 4,650 3,068 1,957 677 10,352
3 ประถมศึกษา 17,080 11,657 428 4,486 981 34,632
4 ม.ต้น 3,022 2,358 9,464 3,256 1,106 418 19,624
5 ม.ปลาย/ปวช. 7,458 6,486 4,106 406 98 18,554
6 ปวส./อนุปริญญา 1,956 251 2,207
7 ปริญญาตรี 81 1,032 1,113
8 ปริญญาโท 237 237
รวม 24,752 17,083 16,922 233 8,523 7,790 1,520 7,955 9,868 516 95,162

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา แยกรายอำเภอ แยกเพศ (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

ที่ ระดับการศึกษา อำเภอ รวมทั้งหมด
เมือง ศรีบุญเรือง โนนสัง นากลาง สุวรรณคูหา นาวัง
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
1 เตรียมความพร้อม     1,070        952        995      919      659      586      779      702      628      592      286      275     4,417     4,026     8,443
2 ระดับก่อนประถมศึกษา     1,515     1,507     1,044   1,017      600      597      973      943      730      720      374      332     5,236     5,116   10,352
3 ระดับประถมศึกษา     5,052     4,637     3,691   3,369   2,050   1,967   3,354   3,184   2,525   2,470   1,198   1,135   17,870   16,762   34,632
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     3,268     2,692     2,023   2,043   1,219   1,030   1,724   1,702   1,375   1,258      699      591   10,308     9,316   19,624
5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     1,779     1,961        975   1,424      697      784      886   1,179      619      743      461      560     5,417     6,651   12,068
6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     2,099     1,033     1,245      805        –        –   1,021      283        –        –        –        –     4,365     2,121     6,486
7 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        620        529        425      328        –        –        38        16        –        –        –        –     1,083        873     1,956
8 ระดับอนุปริญญาตรี        100        151          –        –        –        –        –        –        –        –        –        –        100        151        251
9 ระดับปริญญาตรี        449        664          –        –        –        –        –        –        –        –        –        –        449        664     1,113
10 ระดับปริญญาโท          92        145          –        –        –        –        –        –        –        –        –        –          92        145        237
รวมทั้งหมด  16,044  14,271  10,398  9,905  5,225  4,964  8,775  8,009  5,877  5,783  3,018  2,893  49,337  45,825  95,162

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

อำเภอ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี รวม
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปี 1 ปี 2
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 590 457 445 360 459 39 42 2,392
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 349 360 475 231 250 1,665
รวมอาชีวศึกษาสังกัดรัฐบาล 939 817 920 591 709 39 42 4,057
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต  294  262  314  195  135 1,200
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง  89  79  34  22  32  256
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง  288  298  280  93  179 1,138
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ  420  399  283 1,102
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ  366  221  183  770
รวมอาชีวศึกษาสังกัดเอกชน 1,457 1,259 1,094 310 346 4,466
รวมทั้งหมด 2,396 2,076 2,014 901 1,055 39 42 8,523
รวมแยกระดับการศึกษา 6,486 1,956 81 8,523

4. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

ที่ สถานศึกษา อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 1 ปี 2 ปี 3
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 191 210 221 30 652
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 102 149 251
3 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 127 128 80 75 140 67 617
รวม 102 149 127 319 290 296 170 67 1,520

 

1792total visits,1visits today