ข้อมูลดัชนีทางการศึกษา ปี 2565

ข้อมูลดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565

ดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565
1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี

ดัชนีที่ 2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่ม 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
หมายเหตุ.. ไม่ได้นำข้อมูลนักเรียนสังกัด กศน. มาคำนวณ

การเข้ารับการศึกษาตามกลุ่มอายุ ผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คน) ผู้เรียนสังกัดอื่น (คน) ผู้เรียนรวมทุกสังกัด (คน) จำนวนประชากร (คน) ร้อยละ สัดส่วน
อายุ 3-5 ปี 9,504 5,263 14,767 15,238 96.91 49 : 51
อายุ 6-11 ปี 32,737 1,008 33,745 35,507 95.04 49 : 51
อายุ 12-14 ปี 16,106 389 16,495 18,619 88.59 47 : 53
อายุ 15-17 ปี 14,600 97 14,697 19,244 76.37 43 : 57
รวม 72,947 6,757 79,704 88,608 89.95 47 : 53

 2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
ดัชนีที่ 5 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

ที่ รายละเอียด จำนวน (คน)
1 เด็กในวัยเรียน (อายุ 3-17 ปี) 88,608
2 เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 209
คิดเป็นร้อยละ 0.23

แยกตามประเภทความต้องการ

ที่ ประเภทความต้องการ(พิการเรียนร่วม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวนคน)
1 บกพร่องทางการเห็น 6
2 บกพร่องทางการได้ยิน 8
3 บกพร่องทางสติปัญญา 79
4 บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 55
5 บกพร่องทางทางการเรียนรู้ 1
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 4
7 บกพร่องทางทางพฤติกรรมและอารมณ์ 1
8 ออทิสติก 23
9 พิการซ้อน 32
รวมทั้งหมด 209

3. ด้านการคุณภาพทางการศึกษา (Quality)
ดัชนีที่ 6
ระดับคุณภาพคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ จังหวัด สพฐ. สช. อปท.
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.95 76.20 76.56 70.65 75.94
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 13.98 12.22 12.28 12.63 9.30
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.79 75.76 75.85 71.23 80.69
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 9.43 8.70 8.80 8.29 5.14
รวม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.38 76.02 76.26 70.94 78.32
ทั้ง 2 ด้าน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 21.43 19.12 19.31 18.85 12.10


ดัชนีที่ 7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ จังหวัด สพฐ. สช. อปท.
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.95 76.20 76.56 70.65 75.94
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 13.98 12.22 12.28 12.63 9.30
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.79 75.76 75.85 71.23 80.69
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 9.43 8.70 8.80 8.29 5.14
รวม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.38 76.02 76.26 70.94 78.32
ทั้ง 2 ด้าน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 21.43 19.12 19.31 18.85 12.10

แสดงผลจำนวนและร้อยละผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับคุณภาพ

ด้าน จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามคุณภาพ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 1,302 33.07 1,431 36.34 950 24.13 254 6.45
ด้านภาษาไทย 1,585 40.25 1,393 35.38 740 18.79 219 5.56
(Thai Language)
รวม 2 ด้าน 1,400 35.56 1,478 37.54 886 22.50 173 4.36

ดัชนีที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.3) ที่มีผลการทดสอบทักษะวิชาชีพภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80

หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าสอบ (คน) ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 (คน) ร้อยละ จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 (คน) ร้อยละ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 297 297 100 297 100
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 235 235 100 235 100
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 257 257 100 257 100
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ 180 180 100 180 100
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 280 280 100 280 100
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 32 32 100 32 100
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 281 281 100 281 100
รวมทั้งหมด 1,562 1,562 100 1,562 100

4. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ปีการศึกษา 2564
ดัชนีที่ 9 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ที่ ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
1 ประถมศึกษาปีที่ 1
2 ประถมศึกษาปีที่ 2
3 ประถมศึกษาปีที่ 3
4 ประถมศึกษาปีที่ 4
5 ประถมศึกษาปีที่ 5
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 1
รวมทั้งหมด 1

ดัชนีที่ 10 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
รวมทั้งหมด 6

ดัชนีที่ 11 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 6
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งหมด

ดัชนีที่ 12 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3)

ที่ ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งหมด
สถานศึกษารัฐบาล สถานศึกษาเอกชน
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 12 12
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 12 12
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 147 147
รวมทั้งหมด 171 171

5. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ดัชนีที่ 13 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา

ปี ผู้เรียนอาชีวศึกษา (คน) ผู้เรียนสามัญศึกษา (คน) สัดส่วน
2561 2,499 7,894 24 : 76
2562 5,738 7,312 44 : 56
2563 6,081 7,051 46 : 54
2564 6,486 7,962 45 : 55
2565 6,308 8,389 43 : 57

ดัชนีที่ 14 ร้อยละของการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. (คน) จำนวนผู้มีงานทำ/อาชีพอิสระ (คน) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1518 429 28.26

 

1587total visits,1visits today