ประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group การขับเคลื่อนศูนย์ติดตาม และให้ความช่วยเหลืออำเภอศรีบุญเรือง

วันที่ 2  สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group การขับเคลื่อนศูนย์ติดตาม และให้ความช่วยเหลืออำเภอศรีบุญเรือง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง ผลการดำเนินงาน แนวทางการให้ความช่วยเหลือ สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการให้ความช่วยเหลือภาพรวมของอำเภอศรีบุญเรือง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ติดตามและให้ความช่วยเหลือ ฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการติดตามระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยใช้กลไกการประชุมสนทนากลุ่ม FOCUS GROUP เป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบล อำเภอ และ ภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภูให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

ดูภาพประกอบ

 

 

71total visits,1visits today

You may also like...