กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางพิกุล นินนานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางขนิษฐา ชายทวีป
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวมาลินี นามมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด
  4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1354total visits,1visits today