กลุ่มอำนวยการ

นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายอุดร ทองมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวอัญชริกา ศรีดาเดช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวจำปี หะธรรมวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาววรรณภา ภูพันนา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายกฤติธี สุภกรรม
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวเยาวเรศ นันทนิล
แม่บ้าน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นายนภดล พรมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
 10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1364total visits,1visits today