กลุ่มนโยบายและแผน

นายวรวิทย์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0956703753
อีเมล์ :
นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : nbpmoe@gmail.com
นายปิยวัช ผลสืบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นางสาวมญช์พิชา ลือสะท้าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
  2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
  3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
  4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
  6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล
  7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  9. งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1417total visits,1visits today