ข้อมูลสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จำนวน 604 แห่ง ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้น (แห่ง)
สพฐ. สอศ. อว. สป.ศธ. อปท. สช. พศ.
สพป.นภ. เขต 1 สพป.นภ. เขต 2 สพม. เขต 19 การศึกษาพิเศษ รร.รัฐ รร.เอกชน อุดมศึกษารัฐ อุดมศึกษาเอกชน กศน. อำเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.เทศบาล รร.เอกชน รร.พระปริยัติธรรม
1 เมือง 73 4 1 1 2 2 1 1 49 4 9 3 150
2 ศรีบุญเรือง 73 5 1 1 1 50 1 3 135
3 โนนสัง 55 4 1 44 1 1 106
4 นากลาง 44 3 2 1 29 2 4 1 86
5 สุวรรณคูหา 37 3 1 36 3 1 81
6 นาวัง 24 2 1 18 1 1 47
รวมทั้งสิ้น 201 105 21 1 2 5 2 1 6 226 8 21 6 604
รวมแยกสังกัด 328  7  3   6  234  21  6  604

1.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 328 แห่ง
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง มีสถานศึกษาในสังกัด 201 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 50 แห่ง)
1.1) อำเภอเมือง             จำนวน 73 แห่ง
1.2) อำเภอศรีบุญเรือง       จำนวน 73 แห่ง
1.3) อำเภอโนนสัง           จำนวน 55 แห่ง
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง มีสถานศึกษาในสังกัด 105 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 33 แห่ง)
2.1) อำเภอนากลาง                   จำนวน 44 แห่ง
2.2) อำเภอสุวรรณคูหา      จำนวน 37 แห่ง
2.3) อำเภอนาวัง             จำนวน 24 แห่ง
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 21 โรงเรียน (ในพื้นที่จังหวัดเลย 31 โรงเรียน) รวม 52 โรงเรียน
3.1) อำเภอเมือง             จำนวน 4 แห่ง
3.2) อำเภอศรีบุญเรือง       จำนวน 5 แห่ง
3.3) อำเภอโนนสัง           จำนวน 4 แห่ง
3.4) อำเภอนากลาง                   จำนวน 3 แห่ง
3.5) อำเภอสุวรรณคูหา      จำนวน 3 แห่ง
3.6) อำเภอนาวัง             จำนวน 2 แห่ง
4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง

1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง
1.1) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
1.2) วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเอกชน จำนวน 5 แห่ง
2.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
2.2) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ
2.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง
2.4) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง
2.5) วิทยาลัยสงวนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

1.3 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
2) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
3) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

1.4 สถานศึกษาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
หน่วยงานการศึกษาศึกษาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง
3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสัง
4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนากลาง
5) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา
6) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาวัง
1.5 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 234 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง
1.1) โรงเรียนบ้านวังหมื่น  อำเภอเมือง
1.2) โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา อำเภอเมือง
2) โรงเรียนเทศบาล จำนวน 6 แห่ง
2.1) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง
2.2) โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง
2.3) โรงเรียนเทศบาลตำบลนากลาง 1 อำเภอนากลาง
2.4) โรงเรียนเทศบาลตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
2.5) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง
2.6) โรงเรียนเทศบาลตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 226 แห่ง
3.1) อำเภอเมือง             จำนวน 49 แห่ง
3.2) อำเภอศรีบุญเรือง       จำนวน 50 แห่ง
3.3) อำเภอโนนสัง           จำนวน 44 แห่ง
3.4) อำเภอนากลาง                   จำนวน 29 แห่ง
3.5) อำเภอสุวรณคูหา       จำนวน 36 แห่ง
3.6) อำเภอนาวัง             จำนวน 18 แห่ง

1.6 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง               จำนวน 9 แห่ง
2) โรงเรียนเอกชน อำเภอโนนสัง            จำนวน 1 แห่ง
3) โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีบุญเรือง        จำนวน 3 แห่ง
4) โรงเรียนเอกชน อำเภอนากลาง           จำนวน 4 แห่ง
5) โรงเรียนเอกชน อำเภอสุวรรณคูหา       จำนวน 3 แห่ง
6) โรงเรียนเอกชน อำเภอนาวัง              จำนวน 1 แห่ง

1.7 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 6 แห่ง
1) โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส        อำเภอเมือง
2) โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา     อำเภอเมือง
3) โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด     อำเภอเมือง
4) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา      อำเภอสุวรรณคูหา
5) โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา    อำเภอนากลาง
6) โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา    อำเภอโนนสัง

1148total visits,2visits today