ข้อมูลสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดหนองหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin


จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จำนวน 587 แห่ง ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งสิ้น (แห่ง)
สพฐ. สอศ. อว. สป.ศธ. อปท. สช. พศ.
สพป.นภ. เขต 1 สพป.นภ. เขต 2 สพม. เขต 19 การศึกษาพิเศษ รร.รัฐ รร.เอกชน อุดมศึกษารัฐ อุดมศึกษาเอกชน กศน. อำเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.สังกัด อปท. รร.เอกชน รร.พระปริยัติธรรม
1 เมือง 71 4 1 1 2 2 1 1 46 4 9 3 145
2 ศรีบุญเรือง 75 5 1 1 1 49 1 3 136
3 โนนสัง 55 4 1 36 1 1 98
4 นากลาง 42 3 2 1 27 2 4 1 82
5 สุวรรณคูหา 36 3 1 35 3 1 80
6 นาวัง 24 2 1 18 1 1 47
รวมทั้งสิ้น (แห่ง) 201 102 21 1 2 5 2 1 6 211 8 21 6 587
รวมแยกสังกัด 325 7 3 6 219 21 6 587

1. สถานศึกษา

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 587 แห่ง ดังนี้

1.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 325 แห่ง

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รับผิดชอบการ
จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง มีสถานศึกษา
ในสังกัด 201 แห่ง เป็น โรงเรียนขยายโอกาส 50 แห่ง

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา
1.1 เมืองหนองบัวลำภู 72
1.2 ศรีบุญเรือง 75
1.3 โนนสัง 54
รวมทั้งหมด 201

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง มีสถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ง เป็น โรงเรียนขยายโอกาส 33 แห่ง

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา
2.1 นากลาง 42
2.2 สุวรรณคูหา 36
2.3 นาวัง 24
รวมทั้งหมด 102

3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 21 โรงเรียน (ในพื้นที่จังหวัดเลย 31 โรง) รวม 52 โรง

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา
3.1 เมืองหนองบัวลำภู 4
3.2 ศรีบุญเรือง 5
3.3 โนนสัง 4
3.4 นากลาง 3
3.5 สุวรรณคูหา 3
3.6 นาวัง 2
รวมทั้งหมด 21

4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง

1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง
1.1) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู              อำเภอเมือง
1.2) วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง              อำเภอศรีบุญเรือง

2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเอกชน จำนวน 5 แห่ง
2.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต                               อำเภอเมือง
2.2) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ                      อำเภอเมือง
2.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง         อำเภอศรีบุญเรือง
2.4) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง              อำเภอนากลาง
2.5) วิทยาลัยสงวนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ                        อำเภอนากลาง

1.3 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
2) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
3) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

1.4 สถานศึกษาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 6 แห่ง

1.5 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 219 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง
1.1) โรงเรียนบ้านวังหมื่น                       อำเภอเมือง
1.2) โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา          อำเภอเมือง

2) โรงเรียนเทศบาล จำนวน 6 แห่ง
2.1) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู       อำเภอเมือง
2.2) โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวนา              อำเภอเมือง
2.3) โรงเรียนเทศบาลตำบลนากลาง 1         อำเภอนากลาง
2.4) โรงเรียนเทศบาลตำบลกุดดินจี่            อำเภอนากลาง
2.5) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย      อำเภอศรีบุญเรือง
2.6) โรงเรียนเทศบาลตำบลนาเหล่า            อำเภอนาวัง

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 211 แห่ง
3.1) อำเภอเมือง                                 จำนวน 46 แห่ง
3.2) อำเภอศรีบุญเรือง                          จำนวน 49 แห่ง
3.3) อำเภอโนนสัง                               จำนวน 36 แห่ง
3.4) อำเภอนากลาง                             จำนวน 27 แห่ง
3.5) อำเภอสุวรรณคูหา                         จำนวน 35 แห่ง
3.6) อำเภอนาวัง                                จำนวน 18 แห่ง

1.6 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง                        จำนวน 9 แห่ง
2) โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีบุญเรือง                 จำนวน 3 แห่ง
3) โรงเรียนเอกชน อำเภอโนนสัง                      จำนวน 1 แห่ง
4) โรงเรียนเอกชน อำเภอนากลาง                     จำนวน 4 แห่ง
5) โรงเรียนเอกชน อำเภอสุวรรณคูหา                 จำนวน 3 แห่ง
6) โรงเรียนเอกชน อำเภอนาวัง                        จำนวน 1 แห่ง

1.7 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 6 แห่ง
1) โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส                           อำเภอเมือง
2) โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา                        อำเภอเมือง
3) โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด                        อำเภอเมือง
4) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา                         อำเภอสุวรรณคูหา
5) โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา                       อำเภอนากลาง
6) โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา                       อำเภอโนนสัง

1688total visits,1visits today