ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)


1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)

ที่ ระดับชั้น สพฐ. สังกัด
สพป. นภ 1 สพป. นภ 2 สพม.19 การศึกษาพิเศษ สอศ. กศน. อว. สช. อปท. พศ. รวม
1 เตรียมความพร้อม  239 8,445 8,445
2 ก่อนประถมศึกษา 4,799 3,286 2,046 704 10,835
3 ประถมศึกษา 17,186 11,742 434 4,544 834 34,740
4 ม.ต้น 3,181 2,420 9,201 3,369 1,089 420 19,680
5 ม.ปลาย/ปวช. 7,051 6,081 4,214 404 103 17,853
6 ปวส./อนุปริญญา 1,860  179 2,039
7 ปริญญาตรี 50 50
8 ปริญญาโท 0
รวม 25,166 17,448 16,252 239 7,991 8,017 179 8,083 9,983 523 93,881

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)

ที่ อำเภอ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี รวม
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปี 1 ปี 2
  รวมอาชีวศึกษาสังกัดรัฐบาล 972 702 1,021 591 626 48 2 3,962
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 588 329 620 378 398 48 2 2,363
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 384 373 401 213 228 1,599
  รวมอาชีวศึกษาสังกัดเอกชน 1,406 1,133 847 394 249     4,029
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 307 333 290 149 149 1,228
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 94 40 47 32 36 249
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 287 276 188 174 64 989
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 432 288 322 17 14 1,059
7 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ 286 196 22  17 504
รวม 2,378 1,835 1,868 985 875 48 2 7,991
รวมแยกระดับชั้น 6,081 1,860 50 7,991

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)

ที่ อำเภอ ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ปี. 1 ปี. 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 1 ปี 2 ปี 3
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 51 128 179
3 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
รวม 51 128 179

 

1190total visits,1visits today