ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)


1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

ระดับชั้น สพฐ. สอศ. กศน. อว. สช. อปท. พศ. รวม
สพป.
นภ. 1
สพป.
นภ. 2
สพม.19 การ
ศึกษาพิเศษ
เตรียมความพร้อม 249 249
ก่อนประถมศึกษา 4,876 3,322 2,360 9,309 19,867
ประถมศึกษา 17,381 11,947 336 4,543 724 34,931
ม.ต้น 3,269 2,432 9,495 3,185 1,049 393 19,823
ม.ปลาย/ปวช. 6,897 5,738 4,181 330 85 17,231
ปวส./อนุปริญญา 1,620 377 1,997
ปริญญาตรี 26 1,294 1,320
ปริญญาโท 149 149
รวม 25,526 17,701 16,392 249 7,384 7,702 1,820 8,282 10,033 478 95,567

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

ที่ อำเภอ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี รวม
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปี 1 ปี 2
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 523 576 583 281 483 2 24 2,472
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 393 362 400 184 240 1,579
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 420 291 264 144 147 1,266
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 41 45 50 34 21 191
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 298 271 287 24 62 942
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 287 336 45 668
7 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ 266 266
รวม 2,228 1,881 1,629 667 953 2 24 7,384
รวมแยกระดับชั้น 5,738 1,620 26 7,384

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

ที่ อำเภอ ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ปี. 1 ปี. 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 1 ปี 2 ปี 3
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
202 261 181 74 797
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 103 274 90
3 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 137 176 115 111 37 44 74 31 637
รวม 103 274 339 437 296 185 37 44 74 31 1,820

 

1001total visits,2visits today