ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)


1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)

ที่ ระดับชั้น สพฐ. สอศ. กศน. สกอ. สช. อปท. พศ. รวม
สพป.
นภ. 1
สพป.
นภ. 2
สพม.19 การ
ศึกษาพิเศษ
1 เตรียมความพร้อม 269 95 8,942 9,306
2 ก่อนประถมศึกษา 5,182 3,551 2,419 724 11,876
3 ประถมศึกษา 17,638 12,131 412 4,486 616 35,283
4 ม.ต้น 3,483 2,390 9,719 3,438 1,040 20,070
5 ม.ปลาย/ปวช. 7,569 5,006 4,740 325 510 18,150
6 ปวส./อนุปริญญา 1,744 381 2,125
7 ปริญญาตรี 46 556 602
8 ปริญญาโท 81 81
รวม 26,303 18,072 17,288 269 6,796 8,590 1,018 8,365 10,282 510 97,493

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)

ที่ อำเภอ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี รวม
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปี 1 ปี 2
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 592 418 471 379 347 36 10 2,253
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 408 289 307 186 232 1,422
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 354 281 224 152 117 1,128
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 303 314 300 69 79 1,065
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 61 50 88 18 55 272
6 วิทยาลัยสงวนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 427 55 64 50 60 656
รวม 2,145 1,407 1,454 854 890 36 10 6,796
รวมแยกระดับชั้น 5,006 1,744 46 6,796

3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)

ที่ อำเภอ ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ปี. 1 ปี. 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 1 ปี 2
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 17 73 90
3 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 160 124 122 86 64 33 48 637
รวม 17 73 160 124 122 86 64 33 48 727

 

602total visits,2visits today