ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562)

ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 6,840 คน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

ที่ อำเภอ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหารการ
ศึกษา
ผู้บริหารสถาน
ศึกษา
ข้าราช
การครู
/ครูเอกชน
พนัก
งานราช
การ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ประจำ/ชั่วคราว/
อัตราจ้าง
รวม
1 ศธจ.หนองบัวลำภู 2 31 4 37
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4 212 1,582 83 34 474 2,389
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2 119 1,051 87 21 194 1,474
4 สพม.เขต 19 (หนองบัวลำภู) 4 54 972 120 38 58 1,246
5

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดหนองบัวลำภู

1 14 8 23 46
6 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 5 14 44 63 126
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 5 11 6 48 70
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 32 34
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 2 30 32
10

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

รักไทยนากลาง

3 5 8
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 1 16 17
12 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
โยยากุ
12 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 15 6 20 42
13 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 26 54 80
14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา
วิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
1 13 14
15 กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 2 6 3 117 57 185
16 โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 349 57 427
17 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 482 66 553
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 7 13 23 17 60
รวมทั้งหมด 14 471 4,522 494 194 1,145 6,840

 

983total visits,2visits today