ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561)

ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 6,715 คน  รายละเอียดตามตาราง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)

ที่ อำเภอ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหารการ
ศึกษา
ผู้บริหารสถาน
ศึกษา
ข้าราช
การครู
/ครูเอกชน
พนัก
งานราช
การ
บุคลากรทางการศึกษา
(ข้าราช
การ/เอกชน)
ลูกจ้าง
ประจำ/ชั่วคราว/
อัตราจ้าง
รวม
1 ศธจ.หนองบัวลำภู 2 30 3 35
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4 212 1,582 83 34 474 2,389
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2 119 1,051 87 21 194 1,474
4 สพม.เขต 19 4 54 972 120 38 58 1,246
5 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 4 12 44 52 112
6 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 5 11 6 48 70
7 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 13 6 6 26
8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา
วิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
1 7 7 15
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1 11 8 28 48
10 กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 2 6 5 119 59 191
11 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 26 54 80
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 31 33
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 2 30 32
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 3 5 8
15 วิทยาลัยสงวนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 1 16 17
16 โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 349 57 427
17 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 452 452
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 6 13 23 17 60
รวมทั้งหมด 15 464 4,487 496 187 1066 6,715

 

662total visits,1visits today