ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560)

ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 7,176 คน  แยกเป็นผู้บริหาร 667 คน ครู 4,462 คน พนักงานราชการ 497 คน บุคลากรทางการศึกษา 161 คน และลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง 1,389  คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหาร ข้าราชการครู/ครูเอกชน พนัก
งานราช
การ

บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราช

การ/เอกชน)

ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/
อัตราจ้าง
รวม
1. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4 192 1,904 85 62 18 463 2,728
2. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2 101 1,005 89 37 17 183 1,434
3. สพม.เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) 4 58 807 123 42 16 44 1,094
4. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 5 13 44 62 124
5. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 5 11 6 48 70
6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 3 14 14 15 46
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 7 7 15
8. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1 12 7 29 49
9. สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 7 4 126 2 68 207
10. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 5 84 89
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 1 20 21
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 2 31 2 35
13. วิทยาลัยสงวนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 2 6 8
14. โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 22 256 278
15. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 1 3 9 9 22
16. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 244 251 405 900
17. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 6 44 5 56
รวมทั้งสิ้น 667 4,462 497 161 1,389 7,176

 

237total visits,2visits today