ข้อมูลดัชนีทางการศึกษา ปี 2564

ข้อมูลดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564

ดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564
1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี

ดัชนีที่ 2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่ม 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
หมายเหตุ.. ไม่ได้นำข้อมูลนักเรียนสังกัด กศน. มาคำนวณ

การเข้ารับการศึกษาตามกลุ่มอายุ ผู้เรียนสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (คน)
ผู้เรียนสังกัดอื่น (คน) ผู้เรียนรวมทุกสังกัด (คน) จำนวนประชากร (คน) ร้อยละ สัดส่วน
อายุ 3-5 ปี 9,675 6,095 15,770 15,830 99.62 49.91 : 50.09
อายุ 6-11 ปี 33,223 981 34,204 36,608 93.43 48.30 : 51.70
อายุ 12-14 ปี 15,950 418 16,368 18,899 86.61 46.41 : 53.59
อายุ 15-17 ปี 14,350 98 14,448 19,335 74.72 42.77 : 57.23
รวม 73,198 7,592 80,790 90,672 89.10 47.12 : 52.88

 2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
ดัชนีที่ 5 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

ที่ รายละเอียด จำนวน (คน)
1 เด็กในวัยเรียน (อายุ 3-17 ปี) 80,790
2 เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 233
  คิดเป็นร้อยละ 0.28

 

ที่ ประเภทความต้องการ
(พิการเรียนร่วม)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

(จำนวนคน)
1 บกพร่องทางการเห็น 5
2 บกพร่องทางการได้ยิน 8
3 บกพร่องทางสติปัญญา 90
4 บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 63
5 บกพร่องทางทางการเรียนรู้ 2
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 5
7 บกพร่องทางทางพฤติกรรมและอารมณ์
8 ออทิสติก 23
9 พิการซ้อน 37
  รวมทั้งหมด 233

3. ด้านการคุณภาพทางการศึกษา (Quality)
ดัชนีที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ ระดับจังหวัด สพฐ. สช. อปท.

ด้านคณิตศาสตร์

(Mathematics)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 38.91 40.41 32.05 34.77
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 19.13 18.15 18.61 14.21 14.96

ด้านภาษาไทย

(Thai Language)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.46 45.03 46.07 40.44 41.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 17.58 17.08 17.01 16.77 15.85
รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.97 41.97 43.24 36.24 38.05
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 33.23 31.75 32.13 27.56 26.75

 

ด้าน จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามคุณภาพ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 470 10.08 870 18.66 2,015 43.24 1,305 28.00
ความสามารถด้านภาษาไทย 486 10.42 1,459 31.30 1,705 36.58 1,010 21.67
รวม 2 ด้าน 367 7.87 1,193 25.70 2,044 43.86 1,051 22.55

ดัชนีที่ 7 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระวิชา สังกัด ผู้เข้าสอบ (คน) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) คะแนนสูงสุด (Max.) คะแนนต่ำสุด (Min.) มัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode)
ภาษาไทย ประเทศ 357,051 54.29 16.22 100.00 0.00 55.00 60.00
หนองบัวลำภู 2,757 51.25 14.93 91.25 12.50 51.25 57.50
คณิตศาสตร์ ประเทศ 357,425 25.46 15.02 100.00 0.00 24.00 20.00
หนองบัวลำภู 2,779 22.61 11.04 100.00 0.00 20.00 20.00

ดัชนีที่ 8 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563

วิชา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน (คน) จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ (คน) ร้อยละ
คณิตศาสตร์ 53 2,126 2.61
วิทยาศาสตร์ 63 2,107 2.99
ภาษาอังกฤษ 29 2,119 1.36
ภาษาไทย 525 2,108 24.90
สังคมศึกษา 29 2,128 1.36

4. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ปีการศึกษา 2563
ดัชนีที่ 9 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ที่ ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
1 ประถมศึกษาปีที่ 1
2 ประถมศึกษาปีที่ 2
3 ประถมศึกษาปีที่ 3
4 ประถมศึกษาปีที่ 4
5 ประถมศึกษาปีที่ 5
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 1
รวมทั้งหมด 1

ดัชนีที่ 10 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
รวมทั้งหมด 9

ดัชนีที่ 11 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 6
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งหมด

ดัชนีที่ 12 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3)

ที่ ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งหมด
สถานศึกษารัฐบาล สถานศึกษาเอกชน
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 111 369 480
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 32 191 223
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 217 145 362
รวมทั้งหมด 360 705 1,065

5. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ดัชนีที่ 13 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา

ปี ผู้เรียนอาชีวศึกษา (คน) ผู้เรียนสามัญศึกษา (คน) สัดส่วน
2561 2,499 7,894 24.05 : 75.95
2562 5,738 7,312 43.97 : 56.03
2563 6,081 7,051 46.30 : 53.70
2564 6,486 7,962 44.89 : 55.11

 

1232total visits,2visits today