ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 43 44 87
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 59 70 129
3 การศึกษาเอกชน 327 327 654
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 230
รวมทั้งหมด 429 441 1,100

*จำนวนประชากรอายุ 3 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5,757 คน (ข้อมูลจากสำนักงานปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู)
– อัตราการเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 จังหวัดหนองบัวลำภู คิดเป็นร้อยละ 19.29%

2. จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1,446 1,326 2,772
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 999 881 1,880
3 การศึกษาเอกชน 438 420 858
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 91
รวมทั้งหมด 2,883 2,627 5,601

*จำนวนประชากรอายุ 7 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6,044 คน  (ข้อมูลจากสำนักงานปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู)
– อัตราการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 92.67%

3. จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ที่ ประเภท สพป.นภ. 1 สพป.นภ. 2 รวมทั้งหมด
1 นักเรียนจบทั้งหมด 3,214 2,234 5,448
2 ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 894 768 1,662
3 ศึกษาต่อโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2,178 1,339 3,517
4 ศึกษาต่อสังกัดเอกชน 24 18 42
5 ศึกษาต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 24 33 57
6 ศึกษาต่อ กศน. 3 6 9
7 ศึกษาต่อโรงเรียนสังกัด อบจ. 14 0 14
8 อื่นๆ 77 70 147

*ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

4. จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ที่ ประเภท สพป.นภ. 1 สพป.นภ. 2 สพม. 19 รวมทั้งหมด
1 นักเรียนจบทั้งหมด 1,061 672 2,645 4,378
2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1 2 1,660 1,663
3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัด 326 260 324 910
4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 19 22 22 63
5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม. 0 6 0 6
6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 452 110 42 604
7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 94 192 16 302
8 ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ 91 51 7 149
9 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 18 2 0 20
10 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 4 8 58 70
11 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคประมง 0 0 0 0
12 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 1 0 2
13 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 0 0 0
14 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 26 4 1 31
15 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่นๆ 16 11 0 27
16 บวชในศาสนา 2 1 0 3
17 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 1 0 1
18 อื่นๆ 11 1 515 527

*ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

5. จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2560

ที่ สังกัด นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
นักเรียนทั้งหมด ศึกษาต่อปี 2560 ร้อยละ ประกอบอาชีพ/อื่นๆ ร้อยละ
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1,061 983 92.64 65 6.12
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 672 643 95.68 26 3.86
3 สพม.19 2,645 2,071 78.29 59 2.23
รวม 4,378 3,697 84.44 150 3.42


6. จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
*ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

ที่ ประเภท จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1 นักเรียนจบทั้งหมด 2,603
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,568
3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 4
4 มหาวิทยาลัยของเอกชน 12
5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 75
6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 11
7 สถาบันพยาบาล 5
8 สถาบันทหาร 6
9 สถาบันตำรวจ 1
10 สถาบันอื่นๆ 32
11 รับราชการ 0
12 ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0
13 ภาคอุตสาหกรรม 32
14 ภาคการเกษตร 41
15 การประมง 1
16 ค้าขาย ธุรกิจ 2
17 งานบริการ 0
18 รับจ้างทั่วไป 59
19 บวชในศาสนา 0
20 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0
21 อื่นๆ 760

*ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

7. จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

ที่ สังกัด จำนวนนักเรียน ป.1 – ป.6 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 21,581 10 0.04
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 14,702 12 0.08
3 สพม.19 17,839 15 0.08
รวมทั้งสิ้น 54,122 37 0.06

*ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

162total visits,2visits today