ข้อมูลดัชนีทางการศึกษา ปี 2563

ข้อมูลดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2563

1. ดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2563

1.1 ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดำเนินการ 4 ดัชนี ปีการศึกษา 2563 คือ

ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่ม 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี

การเข้ารับการศึกษาตามกลุ่มอายุ ผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คน) ผู้เรียนสังกัดอื่น (คน) ผู้เรียนรวมทุกสังกัด (คน) จำนวนประชากร (คน) ร้อยละ
อายุ 3-5 ปี 10,131 6,539 16,670 16,329 102.09
อายุ 6-11 ปี 33,472 853 34,325 37,008 92.75
อายุ 12-14 ปี 15,891 420 16,311 19,144 85.20
อายุ 15-17 ปี 13,601 103 13,704 19,354 70.81
รวม 73,095 7,915 81,010 91,835 88.21

 1.2 ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ดำเนินการ 1 ดัชนี คือ

ดัชนีที่ 5 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

– ไม่มีข้อมูล

 1.3 ด้านการคุณภาพทางการศึกษา (Quality) ดำเนินการ 1 ดัชนี คือ

ดัชนีที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562

ที่ ระดับการศึกษา วิชา

คณิตศาสตร์

(คน)

วิทยาศาสตร์

(คน)

ภาษาอังกฤษ

(คน)

ภาษาไทย

(คน)

สังคมศึกษา

(คน)

นักเรียนที่สอบทั้งหมด
1 นักเรียน ป.6 สังกัด ศธ. 367 355 175 1,505 3,984
2 นักเรียน ม.3 สังกัด ศธ. 103 23 120 2,461 4,032
3 นักเรียน ม.6 สังกัด ศธ. 31 19 23 338 32 1,920
4 นักเรียน ป.6 สังกัดอื่น 36 42 53 257 691
5 นักเรียน ม.3 สังกัดอื่น 3 1 5 156 363
6 นักเรียน ม.6 สังกัดอื่น 0 0 0 4 1 86

1.4 ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ดำเนินการ 2 ดัชนี คือ

ดัชนีที่ 7 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา รวม ชั้นเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
2558 52 0 0 1 0 0 2 17 5 14 7 3 3
2559 37 0 1 0 0 2 3 4 10 5 6 5 1
2560 46 0 0 0 0 0 0 1 8 21 8 7 1
2561 62 1 2 1 0 1 1 3 19 18 1 3 12
2562 8 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0

ข้อมูลจากระบบ DMC (สังกัด สพฐ.)

ดัชนีที่ 8 สัดส่วนนักเรียนต่อครู (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หมายเหตุ
2561 14.57 : 1 14.41 : 1  
2562 14.29 : 1 13.94 : 1  
2563 15.68 : 1 14.07 : 1  

1.5 ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดำเนินการ 1 ดัชนี คือ

ดัชนีที่ 9 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา

ปี ผู้เรียนอาชีวศึกษา (คน) ผู้เรียนสามัญศึกษา (คน) สัดส่วน
2561 2,499 7,894 24.05 : 75.95
2562 5,738 7,312 43.97 : 56.03
2563 6,081 7,051 46.30 : 53.70

 

 

1030total visits,1visits today