ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียนที่เข้าเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 (3 ปี) ปีการศึกษา 2561

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18 21 39
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 73 61 134
3 การศึกษาเอกชน 286 302 588
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น n/a n/a 198
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 2,114 1,978 4,092
รวมทั้งหมด 2,491 2,362 5,051

– จำนวนประชากรอายุ 3 ปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5,540 คน
– อัตราการเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 (3 ปี) จังหวัดหนองบัวลำภู คิดเป็นร้อยละ 91.17%
* จำนวนประชากรอายุ 3 ปี จากสำนักงานปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู

2. นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1,500 1,396 2,896
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1,030 970 2,000
3 การศึกษาเอกชน 513 407 920
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น n/a n/a 144
รวมทั้งหมด 3,043 2,773 5,960

– จำนวนประชากรอายุ 7 ปี เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5,954 คน
– อัตราการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100.10%
* จำนวนประชากรอายุ 7 ปี จากสำนักงานปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู

3. นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ที่ศึกษาต่อ

ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 (สังกัด สพฐ.)

ที่ ประเภท สพป.นภ. 1 สพป.นภ. 2 รวมทั้งหมด
1 นักเรียนจบทั้งหมด 3,174 2,106 5,280
2 ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 899 727 1,626
3 ศึกษาต่อโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2,121 1,259 3,380
4 ศึกษาต่อสังกัดเอกชน 18 18 36
5 ศึกษาต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 41 35 76
6 ศึกษาต่อ กศน. 9 1 10
7 ศึกษาต่อโรงเรียนสังกัด อบจ. 83 66 149
8 อื่นๆ 2 0 2

*ข้อมูลจากระบบ DMC

 ตารางที่ 4  จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 (สังกัด สพฐ.)

ที่ ประเภท สพป.นภ. 1 สพป.นภ. 2 สพม. 19 รวมทั้งหมด
1 นักเรียนจบทั้งหมด 978 706 5542 7,226
2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 0 4555 4,555
3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัด 251 289 332 872
4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 14 16 152 182
5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม. 1 2 8 11
6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 495 89 206 790
7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 102 175 22 299
8 ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ 78 78 190 346
9 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 3 8 4 15
10 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 8 17 12 37
11 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคประมง 0 0 0 0
12 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 2 0 2
13 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 0 1 1
14 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 2 5 16 23
15 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่นๆ 16 16 29 61
16 บวชในศาสนา 0 1 0 1
17 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 3 1 10 14
18 อื่นๆ 5 7 5 17

4. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560  ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2561 (สังกัด สพฐ.)

ที่ สังกัด นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
นักเรียนทั้งหมด ศึกษาต่อปี 2561 ร้อยละ ประกอบอาชีพ/อื่นๆ ร้อยละ
1 สพป.นภ. 1 978 941 96.22 37 3.78
2 สพป.นภ. 2 706 649 91.93 57 8.07
3 สพม.19 5,542 5,465 98.61 77 1.39
รวม 7,226 7,055 97.63 171 2.37

*ข้อมูลจากระบบ DMC

5. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 (สังกัด สพฐ.)

ที่ ประเภท จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1 นักเรียนจบทั้งหมด 4,975
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ 2,814
3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 255
4 มหาวิทยาลัยของเอกชน 123
5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 233
6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 23
7 สถาบันพยาบาล 31
8 สถาบันทหาร 3
9 สถาบันตำรวจ 1
10 สถาบันอื่นๆ 966
11 รับราชการ 1
12 ทำงานรัฐวิสาหกิจ 2
13 ภาคอุตสาหกรรม 227
14 ภาคการเกษตร 125
15 การประมง 0
16 ค้าขาย ธุรกิจ 17
17 งานบริการ 4
18 รับจ้างทั่วไป 128
19 บวชในศาสนา 0
20 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 22
21 อื่นๆ 0

*ข้อมูลจากระบบ DMC

6. นักเรียนออกกลางคัน

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 (สังกัด สพฐ.)

ที่ สังกัด จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ
1 สพป.นภ.1 27,105 6 0.02
2 สพป.นภ.2 18,355 10 0.05
3 สพม.19 37,979 76 0.20
รวมทั้งสิ้น 83,439 92 0.11

*ข้อมูลจากระบบ DMC

 

545total visits,1visits today