ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลการเข้าเรียนแบ่งตามช่วงอายุนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

1) จำนวนของผู้เรียนช่วงอายุ (3 – 5 ปี) จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2562

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2,545 2,331 4,876
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1,691 1,631 3,322
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,136 1,136 2,272
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 391 342 733
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1,258 1,221 2,479
รวมทั้งหมด   7,021   6,661  13,682

– จำนวนประชากรอายุ 3 – 5 ปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 17,044 คน

– ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.27%

* จำนวนประชากรอายุ 3 – 5 ปี จากเว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th

2) จำนวนของผู้เรียนช่วงอายุ (6 – 11 ปี) จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2562

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 9,107 8,274 17,381
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6,142 5,805 11,947
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2,353 2,190 4,543
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 365 359 724
รวมทั้งหมด 17,967 16,628 34,595

– จำนวนประชากรอายุ 6 – 11 ปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 37,321 คน

– ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.70%

* จำนวนประชากรอายุ 6 – 11 ปี จากเว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th

3) จำนวนของผู้เรียนช่วงอายุ (12 – 14 ปี) จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2562

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1,806 1,463 3,269
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1,259 1,173 2,432
3 สพม. เขต 19 4,385 5,110 9,495
4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 682 367 1,049
5 สำนักงานพระพุทธศาสนา 393 393
รวมทั้งหมด 8,525 8,113 16,638

– จำนวนประชากรอายุ 12 – 14 ปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 19,444 คน

– ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12 – 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.57%

* จำนวนประชากรอายุ 12 – 14 ปี จากเว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th

4) จำนวนของผู้เรียนช่วงอายุ (15 – 17 ปี) จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2562

ที่ สังกัด ชาย หญิง รวม
1 สพม. เขต 19 2,556 4,341 6,897
2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3661 2077 5738
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 210 120 330
4 สำนักงานพระพุทธศาสนา 85 85
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 147 102 249
รวมทั้งหมด 6,659 6,640 13,299

– จำนวนประชากรอายุ 15 – 17 ปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 19,347 คน

– ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.74%

* จำนวนประชากรอายุ 15 – 17 ปี จากเว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th

5) นักเรียนออกกลางคัน

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 (สังกัด สพฐ.)

ที่ สังกัด จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ
1 สพป.นภ.1 26,303 24 0.09
2 สพป.นภ.2 18,072 8 0.04
3 สพม.19 17,288 30 0.17
รวมทั้งสิ้น 61,663 62 0.10

*ข้อมูลจากระบบ DMC

 

842total visits,2visits today