อกศจ.หนองบัวลำภู

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (บริหารงานบุคคล)

1. นายสุรพงษ์ จำจด  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ชมไพศาล  อนุกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล  อนุกรรมการ
4. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์  อนุกรรมการ
5. นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร  อนุกรรมการ
6. นายไพบูลย์ พันธนิติ  อนุกรรมการ
7. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ  อนุกรรมการ
8. นายรติชนม์ โสมมีชัย  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

1. นายเวียงชัย แก้วพินิจ  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายสงัด ยศเฮือง  อนุกรรมการ
3. นายณพล เชยคำแหง  อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
 อนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อนุกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน  อนุกรรมการ
7. นายพิทักษ์ พรหมหลง  อนุกรรมการ
8. นายบุญช่วย ปู่หลุ่น  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1. นายวงศ์วีระ วรรณพงศ์  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายมงคล สุปัญญา  อนุกรรมการ
3. นางพิกุล นินนานนท์  อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์  อนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  อนุกรรมการ
6. นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์  อนุกรรมการ
7. นางดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม  อนุกรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ ศรีจานเหนือ  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

 

848total visits,2visits today