กศจ.หนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานกรรมการ
  นายธีรพงษ์  สารแสน
ศึกษาธิการภาค 10
 รองประธานกรรมการ
  นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
 กรรมการ
  นายณัฏฐพล  พูนประสิทธิ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กรรมการ
 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กรรมการ
  นายศักดิ์สิทธิ์  ชมไพศาล
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
 กรรมการ
  นางพิกุล  นินนานนท์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
  นายณพล  เชยคำแหง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมงคล  สุปัญญา
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพฑูรย์  ใบประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางโพยมรัตน์  หาญศักดิ์วิิธีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
กรรมการและเลขานุการ
นายกฤต  สุวรรณพรหม
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดาวศิริ  ไชยวาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุดร  ทองมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

756total visits,2visits today