ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 
1. ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ NT และ O-NET ระดับ ป.3, ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 – 2559

ระดับชั้น/วิชา ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
สพฐ สพป.นภ.1 สพป.นภ.2 สพม.19 สพฐ สพป.นภ.1 สพป.นภ.2 สพม.19
ประถมศึกษาปีที่ 3
ด้านภาษา 46.64 48.86 44.69 50.29
ด้านคำนวณ 40.71 42.89 37.91 37.35
ด้านเหตุผล 48.56 51.68 46.54 52.62
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย 48.39 49.76 46.87 51.88 52.06 50.62
คณิตศาสตร์ 41.76 42.93 39.42 38.76 37.97 37.03
วิทยาศาสตร์ 41.55 42.38 40.49 40.27 39.83 39.37
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.64 48.23 45.89 45.08 45.11 44.2
ภาษาอังกฤษ 36.61 36.71 34.06 31.11 30.35 29.55
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย 42.89 41.3 40.22 40.36 46.81 42.67 41.71 43.19
คณิตศาสตร์ 32.42 28.36 27.47 27.7 29.53 24.2 27.61 24.73
วิทยาศาสตร์ 37.88 34 41.01 33.33 35.12 32.38 32.41 32.53
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.42 44.01 25.95 42.51 49.34 45.38 42.33 46.02
ภาษาอังกฤษ 30.16 27.31 25.95 26.69 31.39 26.93 26.34 27.67
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย 49.95 41.86 53.09 45.62
คณิตศาสตร์ 26.65 21.33 24.9 19.28
วิทยาศาสตร์กายภาพ 33.55 31.03 31.77 28.94
สังคมศึกษา 40 36.27 36.17 32.29
ภาษาอังกฤษ 24.68 20.2 27.35 22.7

2. ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (N-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2559

ระดับชั้น/วิชา

ค่าเฉลี่ยปี

การศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ยปี

การศึกษา 2559

หมายเหตุ
ประถมศึกษา      
สาระทักษะการเรียนรู้ 37.08 38.06
สาระทักษะความรู้พื้นฐาน 33.44 33.03
สาระทักษะการประกอบอาชีพ 44.75 38.44
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 35.16 51.61
สาระทักษะการพัฒนาสังคม 32.94 42.33
มัธยมศึกษาตอนต้น      
สาระทักษะการเรียนรู้ 35.67 35.98
สาระทักษะความรู้พื้นฐาน 40.04 29.42
สาระทักษะการประกอบอาชีพ 39.40 39.01
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 37.23 41.46
สาระทักษะการพัฒนาสังคม 39.36 33.23
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระทักษะการเรียนรู้ 32.15 33.45
สาระทักษะความรู้พื้นฐาน 34.35 29.69
สาระทักษะการประกอบอาชีพ 29.02 22.56
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 31.73 28.17
สาระทักษะการพัฒนาสังคม 32.06 29.67

 

176total visits,2visits today