ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2563
1. คุณภาพด้านการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
1.1 คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ที่ ระดับการศึกษา วิชา

คณิตศาสตร์

(คน)

วิทยาศาสตร์

(คน)

ภาษาอังกฤษ

(คน)

ภาษาไทย

(คน)

สังคมศึกษา

(คน)

นักเรียนที่สอบทั้งหมด
1 นักเรียน ป.6 สังกัด ศธ. 367 355 175 1505 3984
2 นักเรียน ม.3 สังกัด ศธ. 103 23 120 2461 4032
3 นักเรียน ม.6 สังกัด ศธ. 31 19 23 338 32 1920
4 นักเรียน ป.6 สังกัดอื่น 36 42 53 257 691
5 นักเรียน ม.3 สังกัดอื่น 3 1 5 156 363
6 นักเรียน ม.6 สังกัดอื่น 0 0 0 4 1 86

          1.2 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562

ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
คณิตศาสตร์ 40.47 37.11 37.12 33.85 37.50 33.37 32.90 29.42
ภาษาไทย 52.98 51.30 46.58 43.34 45.13 42.31 49.07 48.18
ภาษาอังกฤษ 34.59 30.13 36.34 30.74 39.24 35.86 34.42 28.68
วิทยาศาสตร์ 41.22 39.41 39.12 37.00 39.93 37.37 35.55 32.64
สังคมศึกษาฯ 46.68 44.77
ค่าเฉลี่ย 43.19 40.54 39.79 36.23 40.45 37.22 37.98 34.73

ตารางที่ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562
จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.)

รายวิชา สพฐ. สช. มท.
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
คณิตศาสตร์ 37.57 34.16 33.99 29.84 34.12 32.24 29.68 27.12 24.62 25.00 26.85 25.61
ภาษาไทย 51.44 43.51 42.43 46.40 50.94 42.28 41.90 45.32 39.35 38.54 37.82 40.35
ภาษาอังกฤษ 30.01 30.41 32.97 28.44 31.72 33.32 35.97 30.26 23.59 24.48 28.89 27.72
วิทยาศาสตร์ 39.64 37.20 37.61 32.84 37.95 35.90 36.12 31.71 32.37 29.44 32.94 29.03
สังคมศึกษาฯ 44.72 45.59 38.97
ค่าเฉลี่ย 40.68 36.32 36.75 34.38 40.06 35.94 35.91 33.60 31.78 29.37 31.62 30.67

          4.3 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562

ตารางที่ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
คณิตศาสตร์ 29.31 25.89 26.30 22.52 30.04 26.00 26.73 22.88
ภาษาไทย 46.36 43.43 48.29 45.49 54.42 50.69 55.14 52.63
ภาษาอังกฤษ 31.80 27.81 30.45 27.60 29.45 26.44 33.25 29.13
วิทยาศาสตร์ 34.99 32.84 32.28 30.12 36.10 34.37 30.07 28.88
สังคมศึกษาฯ 49.00 46.14
ค่าเฉลี่ย 38.29 35.22 34.33 31.43 37.50 34.37 36.29 33.38

ตารางที่ 5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559–2562 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

รายวิชา สพป. สพม.
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
คณิตศาสตร์ 25.62 20.75 24.64 21.68 26.30 24.00 27.05 23.84
ภาษาไทย 42.27 43.32 49.06 51.44 44.59 47.54 52.33 54.03
ภาษาอังกฤษ 26.68 27.27 25.84 28.37 28.62 27.87 26.80 29.68
วิทยาศาสตร์ 32.39 29.36 33.59 28.78 33.42 30.75 35.27 29.05
สังคมศึกษาฯ 44.11 47.68
ค่าเฉลี่ย 34.21 30.18 33.28 32.56 36.12 32.54 35.36 34.15

 

รายวิชา สช. พศ.
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
คณิตศาสตร์ 22.82 19.56 23.87 20.86 24.90 17.64 22.19 18.84
ภาษาไทย 38.95 41.99 46.27 48.46 37.18 36.89 38.86 40.67
ภาษาอังกฤษ 26.13 27.29 26.34 28.48 26.22 26.43 25.39 26.32
วิทยาศาสตร์ 30.26 28.52 31.05 28.64 27.75 28.89 29.11 25.75
สังคมศึกษาฯ 43.04 40.77
ค่าเฉลี่ย 32.24 29.34 31.88 31.61 31.36 27.46 28.88 27.89

4.4 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562

ตารางที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
คณิตศาสตร์ 24.88 23.32 24.53 18.75 30.72 23.31 25.41 19.24
ภาษาไทย 52.29 48.25 49.25 44.98 47.31 42.35 42.21 38.38
ภาษาอังกฤษ 27.76 23.24 28.31 22.14 31.41 24.62 29.20 23.70
วิทยาศาสตร์ 31.62 29.65 29.37 26.14 30.51 27.26 29.20 26.31
สังคมศึกษาฯ 35.89 33.27 34.70 31.64 35.16 32.73 35.70 33.36
ค่าเฉลี่ย 34.49 31.55 33.23 28.73 35.02 30.05 31.50 26.90

ตารางที่ 7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

รายวิชา สพฐ. สช. พศ.
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
คณิตศาสตร์ 20.41 18.92 23.54 19.40 17.60 15.38 18.62 15.36 19.29 14.80 17.74 16.18
ภาษาไทย 48.53 45.41 42.83 38.70 41.09 36.94 30.70 30.14 33.50 32.74 34.93 36.03
ภาษาอังกฤษ 23.32 22.25 24.77 23.76 21.18 20.70 21.70 22.39 18.39 17.75 19.94 22.06
วิทยาศาสตร์ 29.73 26.25 27.42 26.40 27.57 24.24 23.48 24.00 25.71 22.62 24.74 25.44
สังคมศึกษาฯ 33.41 31.79 32.84 33.51 29.52 28.17 29.91 29.36 27.71 29.84 31.57 33.59
ค่าเฉลี่ย 31.08 28.92 30.28 28.35 27.39 25.09 24.88 24.25 24.92 23.55 25.78 26.66

ตารางที่ 8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าสถิติระดับจังหวัดและประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1 ภาษาบาลี 34.68 31.08 33.51 31.55 34.11 31.69 31.59 28.38
2 ธรรม 36.05 33.94 36.85 34.45 40.82 39.13 43.89 40.48
3 พุทธประวัติ 34.24 32.41 36.50 32.90 37.03 32.19 34.58 30.45
4 วินัย 36.55 36.34 34.04 31.21 36.59 34.37 34.51 37.76
ค่าเฉลี่ย 35.38 33.44 35.23 32.53 37.13 34.35 36.14 34.27

ตารางที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าสถิติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1 ภาษาบาลี 35.07 27.80 34.55 28.46 31.96 29.48 31.96 30.12
2 ธรรม 34.30 26.40 35.15 34.46 38.62 37.71 36.07 41.41
3 พุทธประวัติ 43.75 32.40 38.53 33.08 43.62 41.90 41.49 46.71
4 วินัย 33.87 31.20 36.88 35.38 41.90 44.38 34.60 40.00
ค่าเฉลี่ย 36.74 29.45 36.27 36.74 39.02 38.37 36.03 39.56

ตารางที่ 10 จำนวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด

ที่ วิชา ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 42.95 40.26 57.36 56.17 55.56 54.10 55.04 51.25
2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 26.45 22.43 26.16 22.19 28.46 23.20 24.79 21.42
3 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 33.07 30.07 30.50 28.92 33.99 31.46 42.85 39.85
4 แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 27.49 25.63 30.27 28.97 27.85 25.55 28.36 26.87
5 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ 44.08 43.06 58.24 57.02 52.56 50.55 39.02 38.10
6 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 50.57 49.70 50.63 48.14 49.62 47.96 66.48 62.40
7 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยในการทำงาน 49.12 48.97 57.27 55.04 56.81 54.13 51.21 48.60
8 การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป และอินเทอร์เน็ต ตามหลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ 29.60 25.81 22.29 20.98 28.17 26.22 41.25 37.05
ค่าเฉลี่ย 37.92 35.74 41.59 39.68 41.63 39.16 43.63 40.68

ตารางที่ 11 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัด แยกตามเนื้อหาหลัก ในจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 42.44 37.86 46.64 43.47 54.48 51.39 59.28 58.54
2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 24.73 22.31 25.93 22.40 27.53 22.98 24.38 22.49
3 การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 39.02 35.77 33.47 31.62 34.50 31.74 35.45 34.66
4 แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 26.83 24.54 26.75 24.01 26.63 24.72 28.15 27.79
5 ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ พลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและสังคม 46.04 45.85 46.87 46.18 53.25 51.45 42.64 41.32
6 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 48.71 46.27 50.83 46.36 49.17 48.54 61.77 60.62
7 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและกิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการงานอาชีพ 43.11 40.67 35.00 33.93 38.38 36.22 32.89 32.45
8 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 27.82 26.02 31.31 29.43 36.28 32.67 41.38 39.32
ค่าเฉลี่ย 37.34 34.91 37.10 34.68 40.04 37.45 40.75 39.65

 ตารางที่ 12 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559–2562 ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา 2559 2560 2561 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1. สาระทักษะการเรียนรู้ 39.80 38.06 38.65 40.00 43.16 34.85 42.61 42.19
2. สาระความรู้พื้นฐาน 35.47 33.03 35.45 34.49 35.98 29.13 38.93 36.89
2.1 ภาษาไทย 40.84 40.33 47.44 47.22 48.52 37.50 48.62 46.84
2.2 ภาษาอังกฤษ 35.58 28.67 35.77 32.22 35.41 27.50 36.09 36.32
2.3 คณิตศาสตร์ 28.38 30.22 29.78 22.96 29.49 22.73 30.17 27.19
2.4 วิทยาศาสตร์ 37.12 32.89 28.84 35.56 30.55 28.79 40.89 37.19
3. สาระการประกอบอาชีพ 38.41 38.44 40.08 53.21 39.50 39.47 41.29 39.04
3.1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 51.44 51.94 47.53 57.04 42.92 42.73 38.53 34.74
3.2 ทักษะการประกอบอาชีพ 33.22 35.00 35.02 50.00 39.76 39.77 45.48 45.53
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 30.62 28.39 37.72 52.59 35.85 35.91 39.89 36.84
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต 53.61 51.61 47.20 60.99 49.15 47.73 44.93 43.33
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา 60.00 44.84 60.37 60.00 49.82 49.09 56.29 55.53
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 56.77 58.80 68.89 56.77 54.41 45.00 38.54 33.68
4.3 ศิลปศึกษา 38.06 37.98 53.70 38.06 43.30 49.09 40.06 40.79
5. สาระการพัฒนาสังคม 42.33 42.15 47.16 42.33 43.27 38.18 43.69 45.44
5.1 สังคมศึกษา 48.33 47.98 56.67 48.33 52.57 46.82 42.35 40.79
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 34.67 29.81 30.00 34.67 34.60 27.73 56.35 60.53
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 44.00 48.71 54.81 44.00 42.63 40.00 32.39 35.00
ค่าเฉลี่ย 38.06 38.65 40.00 38.06 42.21 37.87 42.29 41.37

 ตารางที่ 13 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา 2559 2560 2561 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1. สาระทักษะการเรียนรู้ 39.25 35.98 36.91 34.49 43.56 41.37 35.73 32.00
2. สาระความรู้พื้นฐาน 31.57 29.42 30.60 29.22 30.54 28.04 35.10 32.60
2.1 ภาษาไทย 41.75 43.59 41.24 38.49 42.36 38.96 54.55 48.74
2.2 ภาษาอังกฤษ 26.34 30.97 25.68 24.10 29.91 26.11 27.40 26.19
2.3 คณิตศาสตร์ 25.35 26.19 28.91 28.72 23.96 22.29 30.53 29.20
2.4 วิทยาศาสตร์ 24.22 25.54 26.58 25.56 25.92 24.78 27.93 26.25
3. สาระการประกอบอาชีพ 42.43 39.01 39.32 36.90 39.88 36.59 39.99 36.10
3.1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 39.67 37.33 47.87 43.92 52.34 47.87 43.48 38.52
3.2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 43.45 39.29 38.63 36.38 35.68 33.14 44.27 38.64
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 44.19 40.40 31.48 30.41 31.63 28.75 32.23 31.13
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต 46.84 41.46 46.42 41.12 44.42 40.97 43.08 36.51
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา 47.82 41.24 48.06 43.20 47.18 43.26 55.95 47.31
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 60.24 52.74 54.30 47.14 55.88 50.55 42.29 35.03
4.3 ศิลปศึกษา 32.49 30.40 36.92 33.02 30.22 29.11 31.02 27.24
5. สาระการพัฒนาสังคม 36.71 33.23 35.99 33.29 37.77 34.84 40.55 35.36
5.1 สังคมศึกษา 38.04 35.17 38.01 34.91 34.69 32.59 46.06 39.63
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 35.62 32.71 33.15 31.95 35.41 33.12 40.22 34.44
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 36.49 31.81 36.83 33.09 43.22 38.80 35.38 32.00
ค่าเฉลี่ย 39.25 35.98 36.91 34.49 39.23 36.36 38.89 34.51

 ตารางที่ 14  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัดแยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา 2559 2560 2561 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1. สาระทักษะการเรียนรู้ 37.76 33.45 35.34 34.20 43.06 38.45 32.27 29.28
2. สาระความรู้พื้นฐาน 33.08 29.69 27.49 26.29 27.09 25.14 30.25 27.07
2.1 ภาษาไทย 52.51 47.36 43.08 39.01 38.60 35.81 47.69 40.75
2.2 ภาษาอังกฤษ 26.12 23.31 21.19 21.11 25.29 22.11 21.46 20.11
2.3 คณิตศาสตร์ 22.86 21.07 25.59 25.21 19.53 19.44 26.16 23.96
2.4 วิทยาศาสตร์ 30.84 27.03 20.13 19.86 24.94 23.18 25.70 23.46
3. สาระการประกอบอาชีพ 25.77 22.56 40.05 33.85 38.69 32.96 41.74 36.37
3.1 ช่องทางการขยายอาชีพ 30.82 26.39 46.04 40.12 44.33 37.14 53.87 46.69
3.2 ทักษะการขยายอาชีพ 26.51 22.95 35.32 29.78 36.63 31.23 31.39 28.25
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 20.00 18.41 38.80 31.65 35.11 30.51 39.99 34.24
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต 33.42 28.17 40.08 34.97 37.89 33.17 36.84 32.11
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา 33.79 27.97 53.00 46.75 38.63 33.40 44.87 39.01
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 40.75 33.96 41.52 36.08 42.45 37.00 42.27 36.22
4.3 ศิลปศึกษา 25.74 22.59 25.74 22.08 32.61 29.11 23.40 21.11
5. สาระการพัฒนาสังคม 34.56 29.67 23.55 22.43 28.98 26.82 31.46 27.99
5.1 สังคมศึกษา 43.25 37.66 28.11 26.51 33.64 30.86 35.61 31.06
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 36.09 30.49 23.00 21.40 27.39 25.08 26.96 24.69
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 24.36 20.87 19.55 19.38 25.90 24.52 31.83 28.22
ค่าเฉลี่ย 37.76 33.45 35.34 34.20 35.14 31.30 34.51 30.56

 

1108total visits,1visits today