ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

A Declaration of Intent to Administrate the Office of the Permanent Secretary for Education with Honesty & Integrity
——————————–
ประจำปี 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

ก.ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2565

(O1)  โครงสร้าง ปี 2565
(O2)  ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565
(O3)  หน้าที่และอำนาจ ปี 2565
(O4)  แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2565
(O5)  ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565
(O6)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

ข.ข่าวประชาสัมพันธ์

(O7)  ข่าวประชาสัมพันธ์

ฃ. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลปี 2565

(O8)  ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
(O9)   การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

ค. แผนดำเนินงาน

(O10)  แผนดำเนินงานประจำปี
(O11)  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(O12)  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ต.การปฏิบัติงานและการให้บริการ

(O13)  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ฆ.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(O14)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(O15)  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(O16)  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ง.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(O17)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(O18)  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(O19)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(O20)  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

จ.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(O21)  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(O22)  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(O23)  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(O24)  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ฉ.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O25)  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(O26)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(O27)  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ช.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(O28)  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(O29)  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ซ.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

(O30)  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(O31)  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ฌ.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต

(O32)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(O33)  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ญ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(O34)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ฎ.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(O35)  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(O36)  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(O37)  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ฏ.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

(O38)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(O39)  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

270total visits,1visits today