สอบครูผู้ช่วย 2561

รายงานข้อมูลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


ที่ วิชาเอก อัตราว่าง วันเดือนปี ที่รับสมัคร รวม
18 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
1 ภาษาไทย 19 37 24 35 96
2 ภาษาอังกฤษ 11 47 31 26 104
3 วิทยาศาสตร์ 2 26 11 14 51
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 16 20 20 56
5 คณิตศาสตร์ 11 47 23 27 97
6 สังคมศึกษา 5 33 28 26 87
7 พลศึกษา 7 78 53 43 174
8 *ดนตรี 2 5 3 4 12
9 *ดนตรีไทย 1 2 2 4
10 ปฐมวัย 13 37 21 50 108
11 ประถมศึกษา 5 6 2 2 10
12 *ภาษาจีน 5 5 6 15 26
13 *ภาษาญี่ปุ่น 2 6 4 10
14 เกษตร 2 2 3 4 9
15 เกษตร (พืช) 1 1 1 2
16 นาฏศิลป์ 3 9 5 7 21
17 *ทัศนศิลป์ 1 6 7 5 18
18 *ดุริยางคศิลป์ 1 1 4 5
19 บรรณารักษ์ 2 2 1 1 4
20 ชีววิทยา 2 6 4 11 21
21 คหกรรมศาสตร์ 1 6 1 3 10
22 อุตสาหกรรม 3 7 7 18 32
23 จิตวิทยาและแนะแนว 5 5 1 2 8
24 คอมพิวเตอร์ 2 25 13 26 64
25 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 1
26 เคมี 1 4 3 3 10
รวมทั้งสิ้น 110 418 268 353 1039

*วิชาเอกขาดแคลน


1. ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (สำรอง)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขัน (สำรอง)
3. ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน  (สังกัด สพฐ.)  (สำรอง)
4. ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการตามกฎหมายอื่นไปสมัครสอบแข่งขัน  (ไม่ได้สังกัด สพฐ.) (สำรอง)
5. ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.10)
(กรณีวิชาเอกขาดแคลน)
(สำรอง)


+++อย่าลืม+++
1. ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (กรณีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองใหม่) 
2. ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (กรณีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเดิม)
3. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภากำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
(เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
4. สอบข้อเขียน
(ภาค ก) ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วันเสาร์  ที่ 18 สิงหาคม 2561
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561
6. สอบสัมภาษณ์
(ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561

 

361total visits,14visits today