สอบครูผู้ช่วย 2561


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิสอบแข่งขันภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


รายงานข้อมูลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


ที่ วิชาเอก อัตราว่าง วันเดือนปี ที่รับสมัคร รวม
18 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
1 ภาษาไทย 19 37 24 35 96 39 15 30 276
2 ภาษาอังกฤษ 11 47 31 26 84 39 23 13 263
3 วิทยาศาสตร์ 2 26 11 14 62 23 12 15 163
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 16 20 20 68 39 18 22 203
5 คณิตศาสตร์ 11 47 23 27 74 33 15 13 232
6 สังคมศึกษา 5 33 28 26 76 53 30 32 278
7 พลศึกษา 7 78 53 43 132 85 52 40 483
8 *ดนตรี 2 5 3 4 9 11 6 5 43
9 *ดนตรีไทย 1 2 2 3 3 3 1 14
10 ปฐมวัย 13 37 21 50 176 72 27 28 411
11 ประถมศึกษา 5 6 2 2 6 2 2 10 30
12 *ภาษาจีน 5 5 6 15 14 10 5 8 63
13 *ภาษาญี่ปุ่น 2 6 4 3 2 1 16
14 เกษตร 2 2 3 4 20 11 11 5 56
15 เกษตร (พืช) 1 1 1 2 4 3 3 14
16 นาฏศิลป์ 3 9 5 7 25 6 7 2 61
17 *ทัศนศิลป์ 1 6 7 5 13 13 4 11 59
18 *ดุริยางคศิลป์ 1 1 4 4 1 2 2 14
19 บรรณารักษ์ 2 2 1 1 5 3 4 5 21
20 ชีววิทยา 2 6 4 11 30 16 6 6 79
21 คหกรรมศาสตร์ 1 6 1 3 11 2 2 7 32
22 อุตสาหกรรม 3 7 7 18 81 50 27 52 242
23 จิตวิทยาและการแนะแนว 5 5 1 2 7 4 6 5 30
24 คอมพิวเตอร์ 2 25 13 26 87 58 31 21 261
25 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 9 2 3 14
26 เคมี 1 4 3 3 4 5 5 3 27
รวมทั้งสิ้น 110 418 268 353 1,101 586 317 342 3,385

*วิชาเอกขาดแคลน


1. ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (สำรอง)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขัน (สำรอง)
3. ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน  (สังกัด สพฐ.)  (สำรอง)
4. ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการตามกฎหมายอื่นไปสมัครสอบแข่งขัน  (ไม่ได้สังกัด สพฐ.) (สำรอง)
5. ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.10)
(กรณีวิชาเอกขาดแคลน)
(สำรอง)


+++อย่าลืม+++
1. ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (กรณีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองใหม่) 
2. ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (กรณีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเดิม)
3. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภากำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
(เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
4. สอบข้อเขียน
(ภาค ก) ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วันเสาร์  ที่ 18 สิงหาคม 2561
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561
6. สอบสัมภาษณ์
(ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561

 

862total visits,16visits today